Dukla Praha má kontinentální tým žen!

Cyk­li­stický tým žen Dukly Praha bude mít v sezóně 2018 statut sil­ničního kon­ti­nen­tál­ního týmu UCI.
Děje se tak poprvé v his­torii České repub­liky a z pohledu sil­niční cyk­lis­tiky žen jde o výz­namný krok.

Vybu­dování sil­ničního, kon­ti­nen­tál­ního týmu žen v České repub­lice má hned něko­lik výz­namů. Přede­vším bychom se chtěli pokusit získat na závodech odpoví­da­jící mez­inárodní úrovně dostatečné množství bodů pro olympi­jskou kvótu, aby­chom pomohli zajis­tit účast české závod­nice na olympi­jských hrách v Tokiu a neopako­vala se situ­ace z olympi­jských her v Riu. Dalším výz­nam­ným prvkem je kval­itní závodní pro­gram pro naše dráhové spe­cial­istky, což je velmi důležité v kon­textu s aktuální sklad­bou olympi­jských dis­ci­plín na dráze, přede­vším omnia.“ objasňuje vznik týmu šéftrenér pražské Dukly Vik­tor Zapletal.

Tým budu­jeme už rok a mys­lím si, že dom­i­nance závod­nic Dukly Praha je na tuzem­ských závodech dostatečně patrná. Nyní se chceme posunout do úrovně mez­inárodní, máme pro to vybavení a jsme schopni poskyt­nout holkám zázemí srov­natelné se zahraničními týmy. Jde o dlouhodobý kon­cept. Celosvě­tově většina závod­nic úspěšně kom­bin­uje více dis­ci­plín a přínos z pro­jektu je pak globální, rozví­je­jící žen­skou cyk­lis­tiku jako celek. To je i náš záměr. Tým pove­dou, ste­jně jako v roce 2017, trenéři Milan Kadlec a Jaromír Friede. Velmi děkuji vedení ASC Dukla Praha a vedoucím před­stavitelům sil­niční sekce Českého svazu cyk­lis­tiky za pod­poru této myšlenky.“ dodává Vik­tor Zapletal.

Mimo vlastní tým pod­poruje pražská Dukla také naše nejlepší závod­nice, které působí v zahraničí. Tal­en­to­vanou Nikolu Noskovou a zkuše­nou Kateřinu Nash, která v min­ulém roce úspěšně závodila v závodě sil­ničního Svě­tového poháru v USA.

Před­stavení jed­notlivých závod­nic, konkrétní pro­gram závodů, ale také další zají­mavosti, které s cyk­li­stickým týmem žen neod­mys­litelně sou­visí, zveře­jní Dukla Praha v březnu na samostatné tiskové konferenci.

BrychtaJan_CP_Plzen_20170930_150358_D72_3512