Dukla Praha – základ silniční ženské cyklistiky

Před letošní sezó­nou Dukla Praha oznámila, že bude zaštiťo­vat jed­iný žen­ský tým se statutem kon­ti­nen­tál­ního týmu UCI u nás. Celkem jedenáct jmen čítala jeho soupiska, zák­ladna žen­ské cyk­lis­tiky ale v Dukle sahá daleko hlouběji.

Mis­tro­vský titul v sil­ničním závodě v žákyních, kade­tkách, juniorkách i ženách, tři další v indi­viduál­ních časovkách. Sedm z jedenácti tit­ulů na sil­nici, které se letos napříč žen­skými kat­e­goriemi roz­daly. Taková je letošní bilance závod­nic pražské Dukly.

Chtěli jsme dráhařkám Dukly Praha zajis­tit odpoví­da­jící sil­niční pro­gram, který by je rozví­jel v jejich dráhových olympi­jských dis­ci­plínách, což je současný, velmi efek­tivní svě­tový trend,“ vysvětluje šéf Dukly Vik­tor Zapletal.

Elitní tým žen domácí scéně naprosto kralo­val. Závod­nice ovládly všechny domácí poháry, Nikola Bajgerová ho pak vyhrála celkově. Vědět o sobě daly hned v úvodu sezóny, přede­vším mladé závod­nice, také v zahraničí. Na závodě kat­e­gorie World­Tour Tour of Chong­ming Island v Číně se mezi závod­nicemi do 23 prosadily Kateřina Kohoutková a Tereza Neu­manová, když skončily v celkovém hod­no­cení U23 na čtvrtém, respek­tive pátém místě. Další UCI body pak přive­zla Jarmila Machačová z jed­norá­zového závodu na Ukrajině.

Že jsou ženy Dukly jas­nou jed­ničkou v českém pelo­tonu ukázaly i na elit­ním mis­tro­vství repub­liky v Karlových Varech a Plzni. Nejdříve obsadily kom­pletní pódium v časovce jed­notlivkyň, když zvítězila Tereza Kor­vasová, v sil­ničním závodě pak i za přis­pění týmu porazila Jarmila Machačová velkou favoritku Nikolu Noskovou.

Své zás­tup­kyně měla Dukla Praha také na všech vrchol­ných akcích. Hned něko­lik závod­nic star­to­valo na domácím evrop­ském šam­pi­onátu v Brně a Zlíně v kat­e­gorii žen do 23 let i juniorek. V sil­ničním závodě si navíc velmi dobře vedla Tereza Kor­vasová, která na extrémní trati obsadila 19. místo a řekla si tím o nom­i­naci na Mis­tro­vství světa. Zkušenosti na elit­ním ME v Glas­gow pak sbírala také Jarmila Machačová, která star­to­vala v časovce a Melissa Van Neck, ta reprezen­to­vala naše barvy v sil­ničním závodě.

Sečteno podtrženo, úspěchů v letošní sezóně opravdu nebylo málo. Pro budouc­nost žen­ské cyk­lis­tiky je navíc velmi poz­i­tivní, že dle výsled­kových listin, v Dukle vyrůstá další gen­er­ace velmi nadějných závod­nic. Navíc, oproti svým soupeřkám z jiných odd­ílů, mají příleži­tost rozví­jet se také v elitní kat­e­gorii, a hlavně sbírat zkušenosti v zahraničí, což je pro konkurence schop­nost na vrchol­ných akcích pro ženy to nejdůležitější.

Přes výše uve­dené ale otevřeně přiznávám, že je pro nás velmi těžké provo­zo­vat kon­ti­nen­tální tým žen, armádní resortní cen­trum má své man­ti­nely a něk­teré poža­davky UCI pro týmy této úrovně prostě Dukla není schopná zajis­tit a real­i­zo­vat,“ dodává Zapletal.

Pro­gram holek 2019, by měl opět obsa­ho­vat výz­namné a vysoce bodované mez­inárodní závody, nicméně přesný kalendář i podobu týmu pro rok 2019, zveře­jníme později,“ prozrazuje Zaple­tal a zároveň sděluje své prognózy: „Na nejbližším zasedání Výkon­ného výboru ČSC bych chtěl poukázat na situaci žen­ské cyk­lis­tiky u nás a požá­dat o spolupráci při řešení. Přede­vším se jedná o to, aby se něk­teré závody naší nejvyšší domácí soutěže, Českého poháru žen na sil­nici, zařadily do kalendáře UCI, jako bodovaný závod, ale­spoň zák­ladní kat­e­gorie. Bez tohoto kroku neb­ude mít národní pohár příliš velkou konkurenci a půjde v pod­statě o jed­noz­nač­nou záleži­tost Dukly, spíš na úrovni tréninku, navíc bez jakéhoko­liv bodového přínosu pro mez­inárodní rank­ing UCI, podle kterého se odví­její vešk­eré naše pos­tupové šance a kvóta na olympi­jské hry i mis­tro­vství světa a Evropy. Kdyby se nám to povedlo ale­spoň v něk­terých závodech roku 2019, úroveň naší žen­ské cyk­lis­tiky by zase stou­pla o kousek výš.

BrychtaJan_MR_MCR_MSR_Karlovy_Vary_20180621_133642_DSC_5817