Petra Ševčíková, velký talent české cyklistiky

Je jí teprve sedm­náct, ale pochlu­bit se může již sluš­nou řád­kou dobrých výsledků. Tím největším je rozhodně stříbro z letošního mis­tro­vství Evropy ve scr­tachi v por­tu­gal­ské Anadii. Na mis­tro­vství světa v Mon­tichiati byla osmá v keir­inu, ve scratchi pat­náctá, v Anadii navíc osmá s Bar­barou Džeren­govou v madis­onu. Na evrop­ském sil­ničním šam­pi­onátu zmařil její naděje pád a na domácím šam­pi­onátu na dráze získala tři zlaté a jednu stříbrnou medaili. To je závod­nice Dukly Praha, Petra Ševčíková

Jak jsi se dostala k cyklistice?

Rodiče jsou zastánci toho, že asi nejz­dravější je pro děti začít s plaváním. I já si to mys­lím. Od šesti let jsem závodně plavala. Účast­nila jsem se všech závodů včetně závodů MČR, kde jsem se umísťo­vala do 10. místa. Ale každý trénink, tj. min­imálně 6x týdně, jsem se musela dívat na stále ste­jné dlaždičky pode mnou. To nebylo nic pro mě. Možná ve mně skutečně tehdy něco bylo, pro­tože když jsem odcházela, trenérku to dost mrzelo. K cyk­lis­tice mne dostal můj starší brácha a toho dostal k cyk­lis­tice táta, takže se dá říct, že je to částečně i taťky zás­luha. Kolo jsem si zkusila a bylo to pro mě daleko zají­mavější. Okolo cyk­listy se stále něco mění. Je to víc ´akční´ a někdy docela i drsné.”

Jaké byly tvoje začátky, kdo tě a kde vedl.

Kde jinde začít s cyk­lis­tikou, než tam, kde bydlím. V Berouně jsem měla něko­lik kamarádů, se kterými jsem jezdila na sil­nici a cyk­lokros. Pak jsem se něko­likrát sve­zla na dráze a bylo mi jasné, že v tom chci pokračo­vat. To v Berouně nešlo. Zkusila jsem si rok na dálku v Dukle Brno, ale je to od nás daleko. Bylo mi pat­náct a rodiče nechtěli, abych se v té době odstěho­vala do Brna.”

Nyní jsi ale v Dukle Praha…

Dukla Praha byla vol­bou s ohle­dem na směřování k dráhové cyk­lis­tice. Už v kade­tkách jsem se nechala ´postaršit´ do juniorek. Pár výsledků nebylo špat­ných a tak si mne pražská Dukla všimla. Trénuji hodně sama, pro­tože v rozho­du­jících chvílích se závod­ník musí spoléhat sám na sebe. Pokud mu tým v závodě pomůže, je to plus, ale ne pravidlo. Trénuje mě brácha a v Dukle mi nechá­vají potřeb­nou vol­nost. Brácha je velmi nekom­pro­misní trenér, ale nic z mé dosavadní cyk­lis­tiky s ním bych nikdy nevyměnila. Za to, čeho jsem zatím dosáhla, vděčím převážně jemu. A mám navíc obrovskou výhodu, že mně výborně zná. Mám trénink, jídel­níček i regen­eraci doslova šitou namíru.”

Studu­ješ. Jak to jde skloubit se sportem?

Jsem v třetím ročníku na gym­náziu v Berouně. Nemám žádné úlevy, ani indi­viduální plán. Snažím se zvlád­nout všechno, co osnovy přede­pisují. Mám velkou pod­poru mamky, která mi pomáhá. Přece jen sport je vrtkavý a nikdy nikdo neví, čím se bude živit.“

Letošní rok byl pro tebe asi dost přelo­mový a hek­tický. Ale také velmi úspěšný. Jakých úspěchů si ceníš nejvíce. 

Tak samozře­jmě si nejvíce cením druhého místa na ME v Anadii. Zároveň mě velmi mrzí špatná tak­tika na MS ve scratchi.”

Ale taky jsi měla smůlu na ME na sil­nici. Něco podob­ného tě potkalo před dvěma lety v Tbilisi.

V Tbil­isi to byly moje první velké závody. Měla jsem ještě málo natrénováno a byla jsem nezkušená. Ale od té doby jsem se dost naučila… Letošní ME v Herningu bylo vzh­le­dem k počasí kruté. Vichr a déšť, kluzký povrch. Celý závod se pro mě vyví­jel dobře, držela jsem si pozici do desátého místa a i fyz­icky jsem na tom byla dobře. Pak bohužel v posled­ním okruhu přišla zatáčka kousek před cílem a pád. Škoda, že jsem se nedostala do závěrečného spurtu…”

Kom­bin­u­ješ sil­nici a dráhu. Upřed­nos­tňu­ješ nějaké odvětví, či zatím ne? 

Sil­nice je podle mě zák­lad. Bez ní nechci být a mys­lím, že to ani tak nefun­guje. Zatím se chci věno­vat zvyšování výkonu v rychlost­ních dis­ci­plínách. Co bude mojí dom­i­nantní dis­ci­plí­nou se vyvine během násle­du­jících let.”

Jaké jsou tréninkové pod­mínky v Dukle? 

Stěžo­vat si na nic nemohu. Dukla mi pomáhá hlavně na závodech. Navíc mi letos hodně pomohl i pan Nosek z brněn­ské Dukly, když jsem si poškodila při pádu svoje dráhové kolo. Zapůjčil mi pro ME a MS dráhového Looka, na kterého jsem byla zvyklá, za což moc děkuji.”

S Petrou Ševčíkovou hov­ořil Jaroslav Cícha.

image-0-02-04-6cce37093c15862a4490cc916c9aa33e068e5fff4a14fcc0c3fb272ba95fe061-V