Podívejte se na záznam ČT z dráhového MČR v Praze Motole

Pros­in­cové Mis­tro­vství České repub­liky mládeže a žen v olympi­jském omniu bylo pro pražskou Duklu velmi úspěšné.

Vysoký počet medailí v mládežnick­ých kat­e­goriích dal jed­noz­nač­nou odpověď na to, že nová kon­cepce pražské Dukly, kladoucí důraz na vlastní výchovu tal­en­to­vané mládeže je úspěšná a zna­mená opě­tov­nou obnovu kdysi slavné mládežnické tradice na Dukle.

Velmi vysoko byla odborníky také hod­no­cena úroveň závodu, který se odehrá­val v pořa­da­tel­ské a finanční režii pražské Dukly ve spolupráci s SKC Praha Nutrend Specialized.

Záz­nam České tele­vize dráhového MČR můžete vidět ZDE:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10110938667-cyklistika/215471291098102-m-cr-2015

20151218_163311