Přestup roku: Pavel Kelemen končí se sprintem

Závodní dráhové sice nyní zejí prázd­no­tou, ale Pavel Kele­men, dvo­jná­sobný olym­pi­onik, hlásí velký přestup. Opouští sprint­er­skou skupinu Dukly Brno a přes­tupuje do Dukly Praha, kde se bude věno­vat vytr­val­ost­ním dis­ci­plínám. Jeho cílem je přede­vším se prosa­dit v olympi­jském omniu.

A co desátého sprint­era olympi­jských her 2012 v Londýně a sprint­era star­tu­jícího i o čtyři roky později v Rio de Janeiru k tomuto kroku přivedlo? „Je to jednoduché vysvětlení. Prostě sprint již mě nenaplňo­val jako dříve, chci zkusit něco jiného. Nebylo to náhodné rozhod­nutí, dá s říci, že jsem o tom přemýšlel již dříve. Poprvé mě to napadlo již po Riu, ale pak jsme měli medaili z SP a to mě zase nako­plo. Tak jsem si řekl, že kval­i­fikaci na Tokio ještě dám. Snažil se připravit sto pro­cent na svoji třetí olympiádu, ale nevyšel mi svě­tový šam­pi­onát a zajis­tili jsme si jen jedno účast­nické místo. Na třetí olympiádu bych ste­jně rád, jen Tokio nesti­hnu a když mi to půjde, tak bych rád star­to­val v Paříži,“ říká evrop­ský šam­pion v keir­inu z roku 2015.

Záleží na typu člověka, ale dnešní sprint je jen o rychlosti, síle a výbušnosti. Trénink je mno­hem více zaměřen na sílu, posilovnu a to již není zcela to, co mě bav­ilo. Já jsem spíše cyk­li­stický typ, na kole mě baví jezdit,“ pokračuje Pavel Kele­men, který na závodě Svě­tového poháru ve vysoko­horském prostředí v Aguas­calientes v Mexiku roku 2014 skončil třetí a časem 9,558 a na let­mých 200 metrů nakrátko držel i svě­tový rekord.

Jeho rozhod­nutí vzali trenéři v Dukle Brno prý dobře. „Musím říci, že mě mile přek­va­pili. Petr Klimeš, s nímž jsem devět let spolupra­co­val mi bude chy­bět, hodně stál za mými úspěchy a medailemi. Roze­brali jsme si to a i on mi řekl, že ten stereo­typ vidí a přiz­nal, že to i trochu čekal. I pan Buchta mi popřál štěstí a řekl, že jsem velký kluk, že to rozhod­nutí je moje. V Brně jsem za devět let zažil plno věcí, úspěchů i legrace. Chtěl bych tímto Dukle Brno poděko­vat za jednu živ­otní etapu a Dukle Praha zase za, že mi dává příleži­tost si splnit další sen a uspět ve vytr­val­ost­ních dis­ci­plínách,“ zdůraznil Pavel Kelemen.

Smlouvu má v Brně do konce října, ale vedení klubu mu povo­lilo tréno­vat jak potře­buje. „Tréninky od Dukly Praja již mám a zatím trénuji víceméně indi­viduálně. Je to tak trochu jiný sport, změna na vytr­val­ost. Najíždím kilo­m­e­try, aby se z ´ben­zína´ stal ´diesel´. Prak­ticky nemám s vytr­val­ost­ními dis­ci­plí­nami žád­nou zkušenost, jezdil jsem bikros a potom hned přešel do mužů na sprint. Je to pro mě nová výzva a moc se na ni těším.“

O tom, že pře­chod neb­ude jednoduchý a zdlouhavý je si vědom. „Ste­jný krok udělal Řek Volikakis. Nedá se říci, že by mě inspiroval, ale určitě mi ukázal, že ze sprint­era lze udělat dobrého vytr­valce. Já si mys­lím, že svoji postavou bych se mohl adap­to­vat i trochu rych­leji. Počítám, že mi to taky bude trval dlouho než se dostanu na nějakou úroveň a potom po roce nad již využiji svoji dynamiku a až doženu vytr­val­ost, tak bych mohl sklízet ovoce.“

A jakou má před­stavu o dis­ci­plínách, které by chtěl jezdit? „Určitě bych chtěl svoji další kar­iéru cílit na olympi­jskou dis­ci­plínu, tedy omnium. Také by mě lákaly dvo­jice, to ale teprve čas ukáže. Mohl by mi sedět i scratch a vylučo­vačka, ale kdoví jak mi to půjde. Ale kdy­bych pod­vě­domě necítil, že ano, tak bych ten krok neudělal,“ čiší z Pavla Kele­mena odhodlání.

Jeho bratr Petr z Dukly Praha přestoupil naopak do sil­niční stáje CCC Devel­op­ment Team, takže se tak trochu min­uli. „Neodešel úplně, je v Praze pořád absolvu­jeme tréninky spolu. Také bude na dráze jezdit, takže se na ní jistě potkáte. Když spolu na sil­nici jezdíme, tak je úrovní někde jinde a já zatím hlavně trpím, ale věřím, že do roka jej doženu.“ Tréno­vat bude pod bývalým úspěšným českým reprezen­tan­tem Milanem Kadle­cem. „Já jej zažij ještě jako závod­níky. Byl to super borec a známe se dlouho. Má plno zkušeností a jistě mi má co pře­dat,“ dodal Pavel Kelemen.

Moc jsme to nečekali, ale postavil se k tomu tak, že chce zkusit jiný obor. Je to pro nás těžké, ale na druhou stranu dostanou šanci mladí. Při­jít o Kele­mena sranda není, na druhou stranu jej chápeme. Je to borec, který byl na dvou olympiádách, je mistr Evropy a udělal pro nás toho dost a my mu jen budeme držet pěsti. Je to závod­ník s velkým ´Z´ a s tou jeho hlavou by to mohl zvlád­nout,“ řekl Svato­pluk Buchta, vedoucí trenér Dukly Brno.

Foto: CÍCHA JAROSLAV5285 MAS_2329 MAS_2291 Kelemen Pavel-78873626_2612852135436662_7281563278759690240_o