Přichází generace dráhových talentů, říká trenér juniorů a U23 Dukly Praha, Lukáš Thun.

Dráhaři Dukly Praha před­stavují českou zák­ladnu pro dráhové vytr­val­ostní disciplíny.

Trenér Milan Kadlec má na starosti přede­vším jezdce elitní kat­e­gorie, ale úzce spolupracuje s Lukášem Thunem, který své úsilí směřuje přede­vším na kat­e­gorie závod­níků junior  a U23 ze kterých by měli vyrůst nás­tupci Kadlece, Bláhy, Hačeck­ého a dalších.

I to byl důvod, proč jsme Lukášovi Thunovi  položili  něko­lik otázek.

Dukla se mění. Jak můžete zhod­notit min­u­lou sezonu, přede­vším co se povedlo a co vás nejvíce trápí?

Krize, která byla v mládežnick­ých kat­e­goriích, se přelila do kat­e­gorie dospělých. V mládeži byli pouze výteční jed­notlivci, niko­liv větší počet vysoce výkon­ných vytr­valců. Což enormně zasáhlo seniorskou reprezentaci. Nyní se situ­ace v mládeži radikálně otočila. Jed­notlivé pelotony dráhařů a dráhařek napříč všemi kat­e­goriemi jsou pro vytr­val­ostní cyk­lis­tiku více než nadějné. Závodí se aktivně, rychle, nebo­jácně. O vítězství bojuje vždy velká skupina lidí a to je pro cyk­lis­tiku skvělé. Tato mládežnická gen­er­ace nám pomalu a jistě přechází do kat­e­gorie U23, kde můžeme čekat nárůst nejen sportovní výkon­nosti, ale i razantní výsled­kové zlepšení na mez­inárodní scéně. Jsem velmi rád, že na mládežnickém poli cyk­lis­tiky se také Dukla Praha sta­bi­li­zo­vala výtečnými výkony a práce trenérů přípravky a mládeže Petra Hejhala a Šimona Adámka přináší plody.“ 

Co se povedlo? 

Stálice Jarmila Machačová získala bronz v celkovém hod­no­cení svě­tového poháru a k tomu páté místo na mis­tro­vství světa. Na juniorských šam­pi­onátech Evropy a světa předvedla dvo­jice Petra Ševčíková a Petr Kele­men krásné sportovní boje. Sedmkrát skončili na bram­borové pozici. Dokázali svou vysokou kval­itu nejen výsledky, ale i výkony. Oba přes­tupují mezi závod­níky kat­e­gorie U23 a oba dva dokazují, že ten nejtěžší pře­chod zvlád­nou na výbornou. Doufám, že další rok na tuto cestu nas­toupí i další gen­er­ace. Povedlo se nám také přetr­pět výše zmíně­nou krizi. Doufám, že dráhová vytr­val­ostní cyk­lis­tika má to nejtěžší období za sebou a s přibý­va­jící dobou a pře­cho­dem sportovců a sportovkyň do kat­e­gorie U23 sbírat cenné body do žebříčku UCI, vybo­jo­vat účast­nické kvóty a výborné výsledky na nejprestižnějších soutěžích.“  

 Tým není příliš velký, ale výsledky poc­tivé práce vidět jsou. Dukla Praha patří mezi naše nejúspěšnější kluby součas­nosti z pohledu národ­ních dráhových šam­pi­onátů.  Čeho si ceníte nejvíce?

 „Cením si nejvíce toho, že máme v týmu zapálené lidi pro práci. Dokážeme se vzá­jemně motivo­vat. A ač poslední období nebylo pro nás vytr­valce příznivé, jdeme za cíli dál. Sle­duji vzrůs­ta­jící kri­tiku, která mno­hdy padá na nepravá bedra. Proto si vážím toho, že se lidé nedají zlomit neg­a­tivní energií. Jdeme společně za rene­sancí cyk­lis­tiky a i té vlastní cesty a koop­er­ace si velice vážím a cením. „ 

 V jakém složení vstupu­jete do roku 2018?

Tým mužů čítá jména Nico­las Pietrula, Petr Kele­men, Michal Kohout, Mar­tin Spudil,  Antonín Kostiha, Jan Kaš­par. Chceme výrazně posílit dráhový kalendář a zaměřit se na závody na velo­dromech. Vyzd­vihl bych rád také juniorskou sekci, kterou tvoří nadějní závod­níci a závod­nice jako Matyáš Janoš, Luboš Komínek, Mar­tin Voltr, Kristýna Burlová, Sabina Džeren­gová a Alysha van Neck.“

Asi se hodně bude pro­lí­nat práce s elit­ními jezdci i jezdci U23 a to i v závodech. Je to velkým přínosem?

Já si dokonce mys­lím, že to je nezbytné. Čis­tokrevný tým U23 nemá často vůdčí osob­nosti, příz­načné zkušenosti a dokonce si dovolím tvrdit, že i ambice, prestiž uvnitř skupiny a cestu za cíli. Poz­i­tivně nas­tavený, pro­l­nutý a dobře vedený týmový duch juniorské kat­e­gorie, U23 i elit­ních jezdců dokáže velmi zkval­it­nit celý tým.“

Kromě dráhy budete jistě jezdit i na sil­nici. Lze to i s tam malým počtem jezdců dobře skloubit?

Pro dráhovou sekci je důležitý kval­itní závodní pro­gram, což je cesta trenéra elit­ních dráhových jezdců, Milana Kadlece. A to jak na sil­nici, tak i na dráze. Mužský tým loňský rok takový pro­gram měl, ale chy­bělo větší finální prosazení, ač nasazení bylo veliké. Mys­lím si však, že v letošní sezoně se družstvo mužů prosadí výrazněji např. i v dílčích soutěžích jed­notlivých závodů.“

Jaké jsou vaše cíle pro letošní rok?

Cíle jsou jed­noz­načné. Zlepšit umístění na svě­tových akcích z loňského roku, ať to byly elitní, U23 i juniorské šam­pi­onáty na dráze i sil­nici a úspěšně začít olympi­jskou kvalifikaci. „

A jaké jsou hlavně v dlouhodobějším horizontu?

Pri­or­i­tou jsou pro náš tým olympi­jské hry. Účast a úspěch na nejvýz­nam­nějším pod­niku světa je největším cílem a největší moti­vací pro Duklu.“

lukas Thun