Tréninková poradna trenéra Viktora Zapletala –Cyklistika a hamburger?!

Přinášíme vám další díl Tréninkové poradny trenéra Vik­tora Zaple­tala, ten­tokrát na téma:

Cyk­lis­tika a hamburger?!

Jaké je stravování těch nejlepších cyk­listů světa je velmi čas­tou otázkou která vás zajímá. Není divu, indi­viduálně správně posklá­daný jídel­níček skutečně hraje výz­nam­nou roli v tréninkovém a závod­ním pro­cesu a svět výkon­nos­t­ního sportu věnuje výživě ste­j­nou pozornost jako napřík­lad tréninku, regen­eraci, tech­nice, fyzi­ologii tělesné zátěže a dalším záleži­tostem, které v kom­plexu tvoří a ovlivňují kval­itu sportovního výkonu.

Než se ale podrobně seznámíme s tvor­bou jídel­níčku sportovce, zamyslete se na násle­du­jící zprávou:

Věd­cům z Uni­ver­sity of Mon­tana se nechtělo už dále spekulo­vat nad diskusemi, zda je či není stravování ve Fast foodu nes­lučitelné se sportem a uskutečnili velmi zají­mavý výzkum, který se rázem stal jed­ním z nesle­dovanějších vědeck­ých prací v poslední době.

Výsledky studie byly pub­likovány v Inter­na­tional Jour­nal of Sport Nutri­tion and Exer­cise Metab­o­lism a závěr zní:
Mezi tradičními sportovními suple­menty a rych­lým občer­stvením není vůbec žádný rozdíl na úrovni pozátěžového doplňování zásob glykogenu.
Studie se účast­nilo dvanáct cyk­listů, mužů. Všichni cyk­listé absolvo­vali dva nezávislé testy v náhod­ném pořadí. Nejprve se zúčast­nili devadesáti min­u­tové jízdy, aby v organ­ismu došlo k vyčer­pání glyko­genu. Násle­dovala čtyřhodi­nová regen­er­ační pauza. Ihned po výkonu a dále dvě hodiny po něm byla sportovcům poskyt­nuta strava buď z tradičních sportovních zdrojů (Clif, Power­bar, Gatorade), nebo typ­icky fast­foodového ražení (hra­nolky, ham­burgery, bram­boráky). Po uplynutí čtyřhodi­nové relax­ační fáze absolvo­vali testo­vaní jezdci dvacetik­ilo­metro­vou časovku.

Násle­dovala sval­ová biop­sie (ode­bírání částí tkání) a rozbory krevních vzorků.
Výsledky testů jsou více než přek­va­pivé. Mezi dvěma skupinami s růz­nou stravou nebyly žádné rozdíly, týka­jící se krevního cukru nebo vývoje hladiny inzulinu v krvi. Ani rychlost a kvalita doplňování glyko­genu nevykázala rozdíl. A konečně, rozdíly se neukázaly ani při výkonech v závěrečné časovce.

Co z této zprávy vlastně plyne a je to skutečně tak jednoduché?

Přede­vším je potřeba zdůraznit, že studie má hned něko­lik úrovní pro kri­tiku a odborníci nad výsledky bouřlivě diskutují.
Desítky nejrůznějších médií převzaly výsledky naší studie, ale ne všechna ji správně inter­pre­to­vala,” říká Brent Ruby, vedoucí exper­i­mentu a ředi­tel uni­verz­it­ního Cen­tra Uni­ver­sity of Mon­tana pro zátěžovou fyzi­ologii a metab­o­lis­mus. „Účast­níci naší stude jedli malá množství pro­duktů rych­lého občer­stvení, nespořá­dali XXXL menu burg­erů a hra­nolek. Klíčem k dobrým výsled­kům je přiměřenost,“podtrhuje Ruby.

Tuto zprávu jsem do textu neuvedl proto, abyste „překopali“ stravo­vací pravidla zdravé výživy. Uvádím ji proto, že i v oblasti stravování, podobně jako všech dalších, které ovlivňují sportovní výkon je nejúčin­nějším prostřed­kem všeho dění zdravý rozum a přiměřenost…

Otázkou stravování sportovců se více či méně úspěšně zabývá mnoho spe­cial­istů na celém světě, nicméně těch, jejichž rady a doporučení pro­fe­sionál­ním sportovcům skutečně pomáhají a zvyšují jejich výkon je jenom velmi málo.
Už jenom skutečnost, že indi­viduální studie a výsledné jídel­níčky sportovních pro­fe­sionálů jsou pod­ložené tou nejpro­pra­co­v­anější diag­nos­tikou a testy, kterými současná medicína a lab­o­ra­torní diag­nos­tika disponuje, výz­namně zužuje spek­trum odborníků na výživu.

Přístup k nej­mod­ernější diag­nos­tice a testům je samozře­jmě omezený a odbor­no­stí správně ana­ly­zo­vat výsledná data disponuje také jenom pár specialistů.

O finanční nák­lad­nosti takového pro­cesu pak asi ani není potřeba hovořit.

A jak takový jídel­níček sportovního pro­fe­sionála vlastně vzniká? Po detailní osobní konzultaci a následné diag­nos­tice je odborníkem navržen indi­viduální stravo­vací model ve vztahu k určité tréninkové fázi. Stravo­vacích mod­elů je celá řada, něk­teré jsou pop­sané v odborných časopisech, něk­teré se indi­viduálně vytvářejí podle poc­itů a potřeb závod­níka a nutno podot­knout, že mnoho stravo­vacích vari­ant je považováno za tajem­ství, které je pečlivě střeženo národ­ními sportovními cen­try, podobně jako tomu je napřík­lad v pří­padě know – how a metodiky vysoko­horského tréninku.

Doporučený jídel­níček pak sportovec společně s výživovým odborníkem znovu tes­tuje, upravuje a kali­bruje v různých fázích přípravy. Tento pro­ces může trvat i něko­lik měsíců. Sna­hou je nalézt ten nejlépe fun­gu­jící model a znovu upo­zorňuji, že jde o vysoce indi­viduální záleži­tost. Pokud se to podaří, je to pro sportovce velké plus a správně posklá­daná strava hraje výz­nam­nou roli nejenom v běžném tréninku, ale přede­vším v gradaci sportovního výkonu pro důležité závody. Ale nejenom toto strava dokáže. Spe­cial­i­zo­vaný jídel­níček dokáže napřík­lad také kom­pen­zo­vat, pot­lačit či dokonce elim­i­no­vat něk­teré hand­i­capy či onemoc­nění sportovců. Jsou pop­sané pří­pady, kdy se sportovci s velmi těžkou stravo­vací diag­nó­zou podařilo vyhrát olympi­jské hry a hlavní roli zde hrála právě velmi citlivě posklá­daná kom­bi­nace výživy a tréninku.

A jaký je závěr této Tréninkové poradny?
Závod­níkům a všem, kterým záleží na správné stravě ve vztahu ke sportovnímu výkonu doporučuji konzultaci u odborníka na výživu. Výz­namně celé věci prospě­jete, když si o sportovní a zdravé výživě přečtete odborné články a diskuse a vytvoříte si na sportovní stravování určitý názor a ten budete dále disku­to­vat a rozví­jet. Mater­iálů o sportovní a zdravé výživě je nepře­berné množství, postačí, když toto téma zadáte do inter­ne­tového vyhledávače.

A pokud jde o ham­burgery a ostatní nez­dravou, nicméně vyh­ledá­vanou stravu i já zastávám názor z mé kaž­do­denní praxe s vrcholovými sportovci, že občasné stravo­vací „zhřešení“ sportovcům nevadí, pokud používáte zdravý rozum a máte smysl pro střídmost.
Naopak, pokud si občas opravdu pochut­náte na něčem co Vám chutná, ten psy­chický prožitek může mít výsledně velmi bla­hodárný efekt na vaši vnitřní pohodu a tedy i sportovní výkon.

Rady pro vás:
- pros­tudu­jte si nejrůznější mater­iály o prob­lem­at­ice stravování sportovců
- konzul­tu­jte svůj jídel­níček s odborníkem na výživu
- doporučený jídel­níček pečlivě vyzk­ouše­jte v různých etapách vaší sportovní přípravy
- zvýše­nou pozornost věnu­jte stravování před závody a těžkými tréninky
- velmi pečlivě se sez­namte s užíváním a kom­bi­nacemi doplňků sportovní výživy a naučte se je použí­vat v tréninku a při závodech
- extrémní stravo­vací pro­gramy vám nemusí přinést očeká­vaný efekt a čas­tokrát je pravý opak pravdou
- nepod­ceňu­jte poc­ity a signály, které vám dává vaše tělo

Mgr. Vik­tor Zapletal