Ženy Dukly Praha chtějí vytvořit úspěšný tým, říká Jaromír Friede

Od 1. ledna letošního roku má česká žen­ská cyk­lis­tika pro­fe­sionální kon­ti­nen­tální tým Team Dukla Praha. Jeho trenérem je spolu s Milanem Kadle­cem i Jaromír Friede, kterému jsme položili něko­lik otázek.

Jak k tomu došlo?

V loňském roce jsme poprvé půso­bili jako tým a mys­lím, že jsme udělali velký a dobrý kus práce. Proto jsme se dohodli, že bychom se chtěli posunout dále. Proto kon­ti­nen­tální tým a tím větší možnost startu na kval­it­ních zahraničních závodech. Chceme, aby to vnímáno tak, že to mys­líme naprosto vážně a jako pod­poru české reprezentace.“

Jak hod­notíte loňský rok?

Nelze to brát jen z pohledu výsledků. Já přišel před rokem a podařila se sta­bi­li­zo­vat silná šestičlenná skupina závod­nic. Holky fun­go­valy dobře tak­ticky a nakročily k tomu jít dál a kom­bi­no­vat sil­nici a dráhou, což bereme jako velký benefit.“

Jak bude tým fun­go­vat v roce 2018?

Čtyři pět holek bude zaměřeno hlavně na dráhu. Ve světě závod­nice kom­bin­ují dis­ci­plíny a musím zdůraznit, že dobře. Proto dvojí pro­gram mají třeba Jarmila Machačová, Lucie Hochmann, Tereza Neu­manová, Katka Kohoutková nebo velký tal­ent české cyk­lis­tiky, juniorka Petra Ševčíková. To je zák­lad, který snad vytáhne výše i další. Výsledky svě­tových závod­nic dokazují, že je to správná cesta.“

Jak bude vypa­dat složení týmu?

Stal se z nás kom­pletní tým. Na sil­nici budu dohlížet já a Milan Kadlec na dráhu, ale musí to být propo­jené. Všechno společně konzul­tu­jeme a probíráme s šéfem cyk­li­stické Dukly, Vik­torem Zaple­talem, který s myšlenkou sil­ničního týmu žen v Dukle přišel a po olympi­jských hrách v Riu ji i prosadil. Musí mezi námi fun­go­vat dokon­alá spolupráce v plánování závodů i tréninků. Holky budou mít indi­viduální péči a všechny budou mít pros­tor se prosa­dit. V týmu jsou Jarmila Machačová, Lucie Hochmann, Kateřina Kohoutková, Tereza Neu­manová, Melissa van Neck, Ema Cetkovská, Tereza Kor­vasová, Barbora Džeren­gová, Nikola Bajgerová, Dana Pospíšilová a Mar­tina Mikulášková. Podle jmen máme holky, které jsou nejen na sil­nici, ale i pro kom­bi­naci s dráhou, Pospíšilová se bude věno­vat i bikům, Mikulášková zase i cyk­lokrosu a Bajgerová kromě sil­nice i krossu a horským kolům. Čis­tokrevná sil­ničářka je jen Kor­vasová, která přišla k cyk­lis­tice z atletiky.“ 

A jak bude vypa­dat závodní program?

Pojedeme dva české závody Gracii a Tour de Fem­i­nim. To budou dva z  vrcholů, kde se chceme ukázat a zároveň je to povin­nost pro nás na nich star­to­vat. Tím, že se u nás pojede mis­tro­vství Evropy, tak mys­lím máme i poten­cionál se nomi­no­vat a být platní v týmu a třeba pomoci Nikole Noskové, kterou mimo­cho­dem Dukla Praha také výz­namně pod­poruje. Loni jsme star­to­vali v Itálii a rádi bychom závodili v Holand­sku, Bel­gii, na Ukra­jině, a pro­tože jsme Dukla, tak pocho­pitelně budeme star­to­vat na ČP.“

Uspět toužíte jistě i v mez­inárodní konkurenci…

O to bychom se rádi pokusili, i když víme jak to bude těžké. Jdeme do sezony s nulou bodů, ale chtěli bychom v budoucnu star­to­vat na MS družstev a cílem je vyjet co nejvíce UCI bodů a pomoci naší cyk­lis­tice k účasti na OH. Když budeme sbírat body, tak by se i naše závod­nice mohla na olympiádu kval­i­fiko­vat. Je to ale dlouhodobý kon­cept. Hlavní je, že závod­nice mají zájem a mys­lím, že když vydržíme, tak to bude pro naši sil­nici a dráhu prospěšné.“

Jak jste na tom po stránce zabezpečení?

Pod­pora Dukly je zásadní, jinak bychom nemohli exis­to­vat. Máme kval­itní zázemí, které holky využí­vají — reha­bil­itaci, mater­iální zabezpečení, vozový park, atd. Když se nám podaří myšlenku sil­ničního týmu žen rozvi­nout tak, jak bychom chtěli, půjde celá česká žen­ská cyk­lis­tika nahoru. A to je to nejdůležitější.“

tym žen Dukla