Dukla Praha v nové struktuře a s kontinentálním týmem žen

Dukla Praha v nové struk­tuře a s kon­ti­nen­tál­ním týmem žen

Jednu z nejúspěšnějších sezón v his­torii Armád­ního cen­tra vrcholového sportu mají za sebou cyk­listé pražské Dukly, kteří pro Českou repub­liku dokázali vybo­jo­vat celkem 9 cen­ných kovů z vrchol­ných akcí v podobě mis­tro­vství světa a Evropy.

Cen­trum se v tomto roce pyšní třemi držiteli duhových dresů mis­trů světa, kterými se stali junioři Barbora Něm­cová, Milan Kadlec a Radovan Štec a čtyřmi evrop­skými tit­uly. Ty získali bik­erka Simona Spěšná a dráhaři Petra Ševčíková, Barbora Něm­cová, Milan Kadlec a Matyáš Koblížek (posledně dva jmen­o­vaní společně v bodovacím závodě dvojic).

Pražská cyk­li­stická Dukla tak zároveň dokončila něko­likaletý pro­ces trans­for­mace a do sezóny 2023 vstoupí ve struk­tuře, kterou se ubírá většina úspěšných zahraničních armád­ních center.

Dukla Praha už delší dobu není ori­en­tována pouze na své týmové závod­níky, ale pod­poruje také vybrané sportovce napříč českými i zahraničními kluby, což je zatím jenom velmi málo prezen­to­vaná skutečnost. Pod­pora je zaměřena na čtyři olympi­jské dis­ci­plíny: dráhu, sil­nici, horská kola a BMX.

Smyslem resort­ního cen­tra je pomáhat s přípravou vybraným tal­en­to­vaným jed­incům, reprezen­tan­tům České repub­liky, bez ohledu na to, v jakém klubu působí,“ vysvětluje šéftrenér Dukly Praha, Vik­tor Zapletal.

Z pohledu české cyk­lis­tiky je žádoucí spo­jit síly a snažit se vytvořit jezd­cům co nejlepší možné pod­mínky. V zahraničí jde o běž­nou prak­tiku, my jsme se k tomuto mod­elu pro­pra­cov­á­vali něko­lik let, ale nyní se dá říci, že na tuto formu pomoci konečně máme vhodné závod­níky i vnitřní nas­tavení,“ přidává Zapletal.

Celé to fun­guje tak, že vybraní závod­níci jsou členy pro­fe­sionál­ních tuzem­ských, či zahraničních klubů, v jejichž barvách jezdí a kluby jim zajišťují dle dohody mater­iál a závodní pro­gram v nejvyšší možné klasi­fikaci UCI. „Naopak přípravné a tréninkové kempy, soustředění, další vybrané závody, ale i lékařskou péči či regen­eraci a v pří­padě dráhy a sil­ničního týmu žen i mater­iálové vybavení, zajišťuje resortní cen­trum ve spolupráci s reprezen­tací,“ dodává šéftrenér Dukly s tím, že mez­inárodně osvědčený model využití resort­ního cen­tra od počátku uplatňo­vali v pří­padě horských kol a bikrosu.

Dukla Praha pop­saný sys­tém naplno vyzk­oušela v tomto roce. Na soupisce Dukly a zároveň v přímé pod­poře byla většinu jezdců, kteří tvoří národní týmy kat­e­gorií Elite, U23 a juniorů. Finanční efekt i tréninkový přínos je zřejmý.

V roce 2023 se v pří­padě dráhového a sil­ničního týmu mužů touto ces­tou už vydá Dukla Praha ofi­ciálně a tomu uzpů­sobuje i své vnitřní nas­tavení. Jiný model je ale v plánu u dráhového a sil­ničního týmu žen.

Ty mají stále mno­hem menší možnosti přes­tupu do svě­tových sil­ničních týmů než muži. Proto se tedy tým žen pražské Dukly v sezóně 2023 zařadí mezi kon­ti­nen­tální týmy, aby dívky měly zajištěn kval­itní sil­niční pro­gram, který bude zároveň rozví­je­jící z pohledu dráhy a v obou dis­ci­plínách pomůže vyjet potřeb­nou kvótu pro start nejlepší české závod­nice na olympi­jských hrách v Paříži 2024.

Sportovní ředi­tel a trenér Milan Kadlec bude mít k dis­pozici tým, který tvoří 11 závod­nic: Veronika Bar­toníková, Gabriela Bár­tová, Nicole Har­ty­chová, Kateřina Kohoutková, Jarmila Machačová, Barbora Něm­cová, Hanka Run­tová, Anna Růžičková, Nela Slaníková, Patricie Srn­ská a Petra Ševčíková.

Kapitánkou jinak velmi mladého týmu bude zkušená Jarmila Machačová, která se vrací zpět do pelo­tonu po mateřské dov­olené. Pohled na soupisku budí respekt na první pohled a jde zatím o nejsil­nější dívčí ses­tavu v rámci českého týmu v his­torii naší cyklistiky.

Dráhovou a sil­niční skupinu povede Lukáš Thun s Milanem Kadle­cem na pozici sportovního ředitele a trenéra a společně budou zajišťo­vat dráhovou a částečně i sil­niční přípravu pro Milana Kadlece mladšího, který bude v příští sezoně hájit barvy Devel­op­ment týmu DSM, Radovana Štece, jenž vstupuje do farmy týmu Israel Cycling Acad­emy a Matyáše Koblížka s Janem Vonešem, kteří se stá­vají součástí kon­ti­nen­tální for­mace Tufo Par­dus Prostějov.

Celý kon­cept má víceletý charak­ter a velice si cením přís­tupu vedení ASC Dukla i Českého svazu cyk­lis­tiky, kteří pod­pořili tuto myšlenku,“ říká Lukáš Thun z poz­ice šéfa dráhového týmu Dukly.

Tým pražské Dukly se dlouhodobě zaměřuje i na práci s mládeží. Sil­niční a dráhovou mládežnickou skupinu, konkrétně tým juniorů, od podz­imu vede na pozici trenéra a sportovního ředitele zkušený Fran­tišek Trkal.

Biková skupina pod­porovaná resort­ním cen­trem a vedená trenérem Vik­torem Zaple­tal je výrazně stříd­mější, pokud jde o počet zařazených závod­níků, nicméně tím větší je její síla a z pohledu horských kol zahrnuje abso­lutní českou, ale také svě­tovou špičku.

Pod­pory ASC Dukla Praha využí­vají olym­pi­onici Ondřej Cink a Jitka Čábe­lická, dále pak Jana Czeczinkarová, tal­en­to­vaní mladíci Jan Zat­loukal, Jan Sáska a Filip Konečný i juniorská mis­tryně Evropy Simona Spěšná. Cílem této skupiny není nic jiného než vyjetí účast­nické kvóty pro kat­e­gorii mužů a žen na olympi­jských hrách v Paříži 2024, což není nic snad­ného s ohle­dem na redukci účast­nické kvóty pro dis­ci­plínu MTB.

Zají­mavou novinkou je skutečnost, že olympi­jský vítěz a mistr světa Jaroslav Kul­havý bude i nadále pokračo­vat ve spolupráci se svým dlou­ho­letým koučem Vik­torem Zaple­talem, nově na pozici trenéra kat­e­gorie U23 a pod společným vedením této dvo­jice právě v těchto dnech absolvuje bikový výběr Dukly Praha soustředění na Mallorce.

Mládežnickou MTB skupinu pražské Dukly tvoří něko­lik tal­en­to­vaných závod­níků, vedených trenérem mládeže Jiřím Štěpáníkem. Mládežnický bikový tým pražské Dukly plno­hod­notně fun­guje pouhé tři sezóny, přesto se jeho jezd­cům opako­vaně daří obsazo­vat nejvyšší příčky národ­ních pohárových závodů a mis­tro­vství repub­liky nejenom v olympi­jském cross con­try horských kol, ale také v cyklokrosu.

BMX zas­tupuje v pražské Dukle aktuálně nejúspěšnější česká závod­nice, medailistka ME do 23 let, Eliška Bartůňková, která je zároveň i českou bikrosovou nadějí pro olympi­jské hry 2024.

 

Kon­ti­nen­tální tým žen Dukly Praha 2023

Foto: Jan Brychta

image003

Odchovanec pražské Dukly, juniorský mistr světa a Evropy Milan Kadlec mladší míří do Devel­op­ment týmu „world tourového“ DSM, nicméně i on bude po vzoru svě­tových hvězd nadále využí­vat zázemí a dráhový tréninkový i závodní pro­gram svého mateřského týmu, Dukly Praha a české dráhové reprezentace 

Foto: Jan Brychta

image001

Úřadu­jící český mistr kat­e­gorie U23 Jan Zat­loukal je velkou nadějí českého MTB

Foto: Michal Červený

image005

Junior Ondřej Novotný by měl patřit mezi medailové naděje českého MTB týmu v sezóně 2023

Foto: Pavel Křikava

ČP MTB XCO Harrachov 13.8.2022

Medailistka Mis­tro­vství Evropy a naděje českého BMX, Eliška Bartůňková

Foto: Nico van Dar­tel — NAVADANET

image007