Dukla Praha kontinentálním týmem v roce 2018

Cyk­li­stický oddíl armád­ního sportovního cen­tra je neod­mys­litelně spjat s dráhovou cyk­lis­tikou a sil­niční cyk­lis­tikou. V letošním roce bude navíc opět vlast­nit licenci kon­ti­nen­tál­ního sil­ničního týmu. Pražské „Duk­láky“ tedy budeme v letošním roce opět vídat nejen na českých silnicích.

Přesto, že se v Dukle zaměřují na výchovu tal­entů v dráhové cyk­lis­tice, vzešlo z Dukly i něko­lik úspěšných sil­ničářů. V posled­ních letech to byl napřík­lad Alois Kaňkovský, Vojtěch Hačecký nebo velmi tal­en­to­vaný Fran­tišek Sisr.

V loňské sezóně se sice v týmové soutěži ČP neumístili na medailové příčce, přesto závod­níci Dukly Praha zaz­na­me­nali něko­lik výz­nam­ných úspěchů. V úvodu sezóny opanoval Nico­las Pietrula v mez­inárodní konkurenci kritérium v německém Buttgenu. Na sil­ničním mis­tro­vství repub­liky pak do Dukly puto­valy hned dvě medaile, z toho jeden titul mis­tra repub­liky. Nico­las Pietrula se jím stal v časovce jed­notlivců v kat­e­gorii do 23 let, čímž si řekl o nom­i­naci na sil­niční mis­tro­vství Evropy. Na podium ho pak na třetím místě doprovodil týmový kolega Michal Kohout.

V týmu zůstá­vají zkušení závod­níci jako je Hochmann, Kraus, Pietrula nebo Kohout. Z týmu SKC Tufo Prostějov se k nim přidá také Spudil a Štib­ingr. Pro Rozehnala, Kabrhela a Vavreka bude podle trenéra týmu mužů Milana Kadlece letošní sezóna důležitá přede­vším z hlediska sbírání zkušeností po přes­tupu do elitní kat­e­gorie z juniorů.

Konkrétní sez­nam jmen pro sezónu 2018 je následující:

Jiří Hochmann, Milan Kabrhel, Michal Kohout, Jan Kraus, Nico­las Pietrula, Jan Rozehnal, Mar­tin Spudil, Matyáš Stru­pek, Matěj Štib­ingr, Dušan Vavrek a Mar­tin Šmída.

Sil­niční tým Dukly Praha je velmi mladý a není kla­sickým sil­ničním týmem s ambicemi uspět pouze v sil­ničních závodech. Důvod, proč chceme znovu postavit silný sil­niční tým, úzce sou­visí s přípravou jezdců přede­vším na dráhové závody. Jde o celosvě­tovou kon­cepci v sou­vis­losti s aktuální sklad­bou olympi­jských dráhových dis­ci­plín a velmi úzkého pro­l­nutí sil­ničních a vytr­valeck­ých dráhových dis­ci­plín. Na nejlepších jezd­cích světa pak přímo v praxi vidíme, jak je kom­bi­nace dráhy a sil­nice efek­tivní v přípravě na vrcholné pod­niky,“ dodává šéftrenér pražské Dukly, Vik­tor Zapletal.

Závod­níky Dukly tak opět budeme potká­vat na závodech českého poháru, jistě je ale uvidíme i na startu něk­terých mez­inárod­ních podniků.

Tuzem­ský i zahraniční sil­niční pro­gram závodů v našem pří­padě úzce sou­visí s přípravou na vrcholné dráhové pod­niky. V tomto ohledu je tedy postaven i kalendář závodů, který je velmi pestrý a zahrnuje jak jednodenní, tak etapové závody odpoví­da­jící úrovně,“ sděluje infor­mace k závod­nímu pro­gramu trenér Milan Kadlec, jeden z his­toricky nejúspěšnějších odchovanců Dukly, který nyní stojí, mimo jiné i za trenérskou přípravou tal­en­to­vaného Nico­lase Pietruly nebo mis­tryně světa na dráze, Jarmily Machačové.

BrychtaJan_MR_Ziar_nad_Hronom_20170623_152656_D71_7259