Kadlec: Kelemena nesmí odradit vytrvalostní práce

Možná ten správný klenot se v podobě Pavla Kele­mena dostává do rukou trenéra české reprezen­tace a Dukly Praha Milana Kadlece. Sed­mad­vacetiletý účast­ník dvou olympi­jských jer ve sprintu a mistr Evropy z keir­inu se rozhodl k zásad­nímu kroku. Dává vale sprintu a chce se soustředit na vytr­val­ostní dis­ci­plíny, přede­vším olympi­jské omnium.

Kadlec největšího úspěchu dosáhl na dráze, když na mis­tro­vství světa v roce 2010 vybo­jo­val bronz v bodovacím závodě. Na oválu se také dvakrát zúčast­nil olympi­jských her, v letech 2007 a 2008 se stal mis­trem repub­liky na silnici.

Celá inic­i­tiva vzešla od Pavla a v současné chvíli se již začíná přizpů­sobo­vat našemu režimu. Jak to dopadne je ale ve hvězdách. Přece jen mu není osm­náct a toto je zásadní změna. Můj před­pok­lad je, že je to kval­itní cyk­lista. To co ve sprintu před­váděl není samo sebou, ale vytr­val­ostní zkušenost nemá žád­nou. Ale pokud půjde ve šlépějích mladšího bra­tra Petra, který po roku mezi sprint­ery se dokázal zařa­dit mezi kval­itní vytr­valce, trak by mohl mnohé dokázat,“ upo­zorňuje Milan Kadlec.

A v čem vidí Kadlec důvod změny? „Sprint se mění. Je to přede­vším o posilovně a ne každému je to pří­jemné. Již to není ta dis­ci­plína, kdy sprinter mohl jezdit kval­itně i bodovačku. Asi chtěl změnu,“ dom­nívá se Kadlec a přemýšlí o jeho před­pok­ladech. „On má tu výhodu, že je fyz­icky stavěn na vytr­valce. Ze sprintu pře­jít bude trochu těžší, ale během roku svoji váhu upraví na tu správ­nou. Po fyz­ické stránce má před­pok­lady a uvidím za pár měsíců jaký bude pokrok.“

Pro samot­ného trenéra je pří­chod takového jezdce jistě výzvou. „Jsme připraveni udělat max­i­mum. Pro mě je to jistě obrovská výzva. I vytr­val­ostní dis­ci­plíny prochází vývo­jem, poma­le­jší vytr­valci v omniu nemají šanci, naopak ti rych­líci ano. Nesmí jej ale odra­dit vytr­val­ostní práce a mys­lím, že v omnium by mohl říci své. Kaž­dopádně by mohl by zvýšit konkurenci, přibude kval­itní závod­ník na dráhu. V tuto chvíli řešíme hlavně olympi­jské dis­ci­plíny, ale je tu i scratch a vylučo­vací závod. Když vydrží do spurtu, tak rychlost bude mít. A taky je zde madi­son, tam ovšem vidím velký hand­i­cap, ale Pavel je zvyklý na kon­takt a uvidí se, zda to zkusí.“

Kadlec je si vědom i jistého rizika. „Když se to nepovede, tak nás všichni zkri­tizují. Ale je to zcela jeho rozhod­nutí, pro nás zase něco zcela nového. Držme palce, aby mu to vyšlo.“ Kdy by mohly při­jít první výsledky si ale tipo­vat nedo­volí. „To opravdu nedokáži posou­dit. Řekovi Volikak­isovi to trvalo dva roky. Za rok se nes­tane nic zásad­ního, až ta další sezona by mohla ukázat, jak ten přestup bude úspěšný.“

Podle Kadlece bude Pavel Kele­men jezdit i na sil­nici. „To rozhodně. Min­imálně v přípravě a v počátku ty kratší závody u nás. České poháry mno­hdy nej­sou tak dlouhé. Chce to ale přis­tupo­vat k tomu s rozumem, neza­tížit je nado­raz, ale kritéria a jed­norá­zovky určitě pojede, pří­padně i nějaký kratší etapák,“ dodal Kadlec.
Bez názvu